KVIEČIAME DALYVAUTI PIEŠINIŲ KONKURSE „IŠ SLAPTŲJŲ KAUNO MIESTO KRONIKŲ“

A. ir P. Galaunių namai-muziejus
A. ir P. Galaunių namai-muziejus

KVIEČIAME DALYVAUTI PIEŠINIŲ KONKURSE „Iš slaptųjų Kauno miesto kronikų“ (J. Kaupo pasakos „Daktaras Kripštukas pragare” motyvais)

 I BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Vaikų piešinių konkurso „Iš slaptųjų Kauno miesto kronikų “ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) apibrėžia Konkurso organizatorių, tikslus, uždavinius, dalyvius, sąlygas, Konkurso laimėtojų nustatymo ir laimėtojų apdovanojimo tvarką.

1.2. Konkurso organizatorius – Nac. M. K. Čiurlionio dailės muziejaus padalinys A. ir P. Galaunių namai-muziejus (toliau – Muziejus).

1.3. Konkurso koordinatoriai ir kontaktiniai asmenys: M. Banytė ir I. Liauzun galauniunamai@gmail.com.

1.4. Konkurso organizatoriai įsipareigoja konkurso metu gautus jo dalyvių ir kitus susijusių asmenų asmens duomenis tvarkyti tik su konkursu susijusiais tikslais.

1.5. Julius Kaupas (1920–1964 m.) gimė Kaune. 1929–1938 m. mokėsi Kauno jėzuitų gimnazijoje, 1944 m. Vytauto Didžiojo universitete Kaune. 1946–1949 m. Tiubingeno ir Fribūro universitetuose studijavo mediciną ir filosofiją, literatūrą. Pirmuosius kūrinius – „Stirniuką“, „Tris karalius“ parašė per Antrąjį pasaulinį karą. Baigiantis karui J. Kaupas pasitraukė iš Lietuvos, gyveno Vokietijoje ir čia sukūrė pasakų rinkinį „Daktaras Kripštukas pragare“. J. Kaupo pasakos gretinamos su vokiečių romantikų, ypač Ernsto Hofmano (Hoffmann) kūryba. 1950 m. pasitraukęs į JAV, dirbo psichiatru. Bendradarbiavo išeivijos spaudoje, paskelbė esė, straipsnių, kuriuose ryškėja griežtas, ironiškas literatūros kultūros vertinimas. Palaidotas 1964 m. Detroite (JAV).

II KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2.1. Skatinti vaikų ir jaunuolių susidomėjimą lietuvių išeivijos rašytojo, urbanistinės pasakos pradininko Juliaus Kaupo kūrybiniu palikimu.

2.2 Uždaviniai:

 Suteikti galimybę laisvai pasirinktomis priemonėmis atskleisti santykį su Kauno miesto istorija;

 Skatinti vaikų meninę saviraišką ir kūrybingumą;

 Skatinti visus visuomenės narius domėtis juos supančia aplinka ir vykstančiais procesais.

III PIEŠINIŲ KONKURSE GALI DALYVAUTI

3.1 Konkurse gali dalyvauti visi Lietuvoje ir/ar užsienyje gyvenantys vaikai ir jaunimas.

3.2 Dalyvių amžiaus grupės:

I grupė 6-10 metų;

II grupė 11-14 metų;

III grupė 15-19 metų

IV REIKALAVIMAI DARBAMS

4.1 Piešiniai gali būti atlikti bet kokia technika: guašu, akvarele, aliejumi, spalvotais pieštukais, kreidelėmis ar kt.

4.2 Piešiniai turi atitikti šio konkurso tikslą, nurodytą II skirsnyje bei iliustruoti pasaką „Daktaras Kripštukas pragare” ar pasirinktą jos epizodą

4.3. Darbų skaičius ribojamas: vieno vaiko – vienas darbas;

4.4. Piešinys konkursui pateikiamas A3 formatu;

4.5. Konkursinis darbas turi būti užbaigtas ir turėti meninę formą, atitikti estetinius ir nurodytus reikalavimus. Sulankstyti, ištepti, suglamžyti ar prastos kokybės darbai nebus vertinami ir eksponuojami.

4.6. Antrojoje piešinio pusėje būtina pritvirtinti dalyvio kortelę, kurioje turi būti nurodyta:

-Švietimo įstaigos pavadinimas;

-Autoriaus vardas ir pavardė;

-Autoriaus amžius;

-Informacija kontaktams: el. paštas, telefono numeris, adresas.

-Vadovo, mokytojo (jei toks yra) vardas, pavardė, kontaktai;

-Iliustruotos pasakos tekstas (fragmentas)

Jeigu dalyvio kortelė pritvirtinta gerojoje piešinio pusėje, darbai nebus vertinami ir eksponuojami.

4.7 Piešinių pateikimo Konkursui sąlygos:

4.7.1 Piešiniai organizatoriui turi būti pristatyti iki 2023 balandžio 30 d. 17 val.

4.7.2. Darbai iš užsienio šalių organizatoriams gali būti siunčiami per WeTransfer nuorodą elektroniniu paštu galauniunamai@gmail.com

Piešiniai turi būti gerai matomi, siunčiami jpg, pdf, tiff (pageidautina) formatu, geros kokybės, ne mažesnės nei 300 dpi rezoliucijos.

4.7.3. Adresas piešinių pristatymui/siuntimui: Piešinių konkursas Juliaus Kaupo kūrybiniam palikimui atminti, A. ir P. Galaunių namai-muziejus, Vydūno al. 2, LT-50295 Kaunas.

4.7.4. Organizatoriai neatsako už pašte pamestus, laiku nepristatytus, sugadintus ar netinkamu adresu išsiųstus darbus.

V DARBŲ VERTINIMAS IR LAUREATŲ APDOVANOJIMAS

5.1. Konkursui pateiktus darbus vertins ekspertų komisija pagal amžiaus grupes.

5.2. 40 geriausių darbų 2023 gegužės 18 – birželio 17 d. bus atrinkti ir eksponuojami Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus padalinyje A. ir P. Galaunių namuose-muziejuje ir muziejaus tinklalapyje www.ciurlionis.lt elektroninio katalogo formate, o jų autoriai bus apdovanoti laureato arba I, II ar III vietos diplomais, I vietų laimėtojai kiekvienoje amžiaus grupėje bus apdovanoti dr. Juliaus Kaupo šeimos įsteigtu piniginiu prizu, o II, III vietų laimėtojai – daiktiniais prizais.

5.3. Konkurso rezultatai, nurodant autoriaus vardą, pavardę amžių, mokymosi įstaigą bei mokytojos vardą pavardę su atskiru šių duomenų subjektų sutikimais, bus paskelbti tinklapyje www.ciurlionis.lt ne vėliau nei 2023 m. gegužės 18 d. Laimėtojai ir laureatai taip pat bus informuoti prie piešinio nurodytu el. paštu.

5.4. 2023 gegužės 25 d. A. ir P. Galaunių namuose-muziejuje vykstantis parodos pristatymas ir laureatų apdovanojimas bus fotografuojamas, o nuotraukos ir/ar filmuota medžiaga galės būti naudojama viešinimo tikslais be asmens ir/ar jo atstovo sutikimo.

VI DARBŲ VERTINIMO KRITERIJAI

6.1. Konkurso tikslo atitikimas bei 4.2 punkte nurodytos temos atskleidimas.
6.2. Idėjos originalumas ir aktualumas bei meninis piešinio atlikimas;

VII BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Pasibaigus konkursui ir parodai pateiktus darbus autoriai galės atsiimti savarankiškai. Du mėnesius darbai bus saugomi A. ir P. Galaunių namuose-muziejuje (Vydūno al. 2, LT-50295 Kaunas). Muziejus su atskiru autoriaus sutikimu turi teisę kūrinius naudoti savo nuožiūra, t.y. viešinimui, jų publikavimui, iliustravimui ir pan., nurodant autoriaus vardą bei pavardę.
7.2. Konkurso dalyvių darbams recenzijos rašomos nebus.