Asmens duomenų apsauga

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus (toliau – Muziejus) darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika (toliau – Politika) nustato Muziejaus veiklos principus ir įsipareigojimus, kurių Muziejus laikosi tvarkydamas patikėtus ar kitaip surinktus darbuotojų ir ketinančių įsidarbinti asmenų asmens duomenis.

Politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos, tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

Šioje Politikoje vartojamos sąvokos apibrėžtos remiantis Reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu.

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo aprašas