Projektai

Muziejus kiekvienam – bandomasis muziejaus prieinamumo projektas

****************************************************

„Žvelk giliau“ – Psihikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos projektas, inicijuotas LSM Higienos instituto

****************************************************

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir REACT-EU iniciatyvos lėšomis

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS
PROJEKTAS NR. 13.1.2-VIPA-T-113-02-0016
„A. ŽMUIDZINAVIČIAUS KŪRINIŲ IR RINKINIŲ MUZIEJAUS PASTATO, ESANČIO V. PUTVINSKIO G. 64, KAUNAS, MODERNIZAVIMAS“


Projekto metu ketinama atnaujinti A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejaus pastatą, esantį V. Putvinskio g. 64, Kaune (un. nr. - 1992-8022-4015). Šį pastatą sudaro muziejaus pastatas su priestatu. Statybos metai – 1928 m. (priestatas – 1983 m.). Pastato esama energinio naudingumo klasė – F klasė. Dabartiniu metu muziejuje dirba 14 darbuotojų, o apsilanko 28-39 tūkst. lankytojų per metus. Pastatą, kurį ketinama atnaujinti, patikėjimo teise valdo Nacionalinis M. K. Čiurlionio muziejus.

Projekto tikslas
Projekto tikslas – modernizuoti A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejaus pastatą, esantį V. Putvinskio g. 64, Kaunas, siekiant padidinti šio pastato energetinį efektyvumą, pasiekti jame C energinio naudingumo klasę, mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) susidarymą bei užtikrinti pastato infrastruktūros atitiktį higienos normoms. Projekto metu bus pagerintos pastato energetinės savybės. Projekto tikslinės grupės yra muziejaus darbuotojai ir lankytojai.

Rezultatai
Projekto metu planuojamos diegti tokios energijos taupymo priemonės: langų keitimas, išorės sienų šiltinimas, sutapdinto stogo šiltinimas, perdangos, kuri ribojasi su išore šiltinimas, perdangos, virš nešildomo rūsio šiltinimas, perdangos, po nešildoma pastoge šiltinimas, švieslangių keitimas, apšvietimo sistemos atnaujinimas (modernizavimas). Pagal atliktą muziejaus energijos vartojimo audito ataskaitą šios priemonės leistų sutaupyti 196,51 MWh/metus norminės šilumos ir elektros energijos per metus, pasiekti pastato C energinio naudingumo klasę, sumažinti galutinės energijos sąnaudas daugiau kaip 30 proc.

Projektui skirtos finansavimo lėšos
Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų (toliau – tinkamos finansuoti išlaidos) suma – 282 917,56 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai septyniolika eurų ir 56 ct).

Projekto vykdytojui projektui įgyvendinti skiriama iki 282 917,56 Eur (dviejų šimtų aštuonias- dešimt dviejų tūkstančių devynių šimtų septyniolikos eurų ir 56 ct) projektui skirtų finansavimo lėšų. Projekto vykdytojas įsipareigoja iš savo lėšų apmokėti išlaidas, kurios nėra apmokamos nurodytomis lėšomis, ir visas tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančias projekto išlaidas.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2020-08-17
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022-08-31

Viešojo pirkimo „Kultūros paskirties pastatų V. Putvinskio g. 64 Kaune modernizavimo ir tvarkos darbų“ nevykdymo per CPO katalogą pagrindimas